Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

Със Заповед от 10.08.2023 г. на Управителя на „Медицински център II - Бургас“ ЕООД се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, включен в капитала на дружеството, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 62,76 кв. м., разположена в УПИ IV – 253 в кв.19 по действащия ПУБ – ПРЗ на кв. Лозово гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.823.295.1 и със застроена площ 62 кв. м по КККР на гр. Бургас.

Процедурата ще се извърши при начална тръжна цена от 10 000 лв. и (десет хиляди) без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 500 лв.(петстотин).

Определен е размер на депозита за участие в тръжната процедура на 1 000 лв.(хиляда) и цена на тръжната документация 100 лв. (сто) без ДДС.

Определените цени на тръжната документация следва да бъдат внесени в касата на „Медицински център II - Бургас“ ЕООД, к-с „Славейков“ (до 9-то ОДЗ), стая № 7а, от където могат да бъде закупена и документацията за участие в търга.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие е 15.30 часа, на 29.08.2023 г.

Заявлението за участие в търга се подават в стая № 7а на дружеството, лично от кандидатите или от упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове с не нарушена цялост като се изписва точното наименование на физическото/юридическо лице, ЕИК, всеки работен ден от 8.30 до 15.30 часа.

Крайният срок за подаване на заявление за участие в търга е до 15.30 часа на 30.08.2023 г.

Тръжната процедура ще се проведе от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти от 10.00 часа на дата 01.09.2023 г. в сградата на Община – Бургас, ул. „Александровска“ № 26, ет.1.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе 10.00 часа на 14.09.2023 г. в сградата на Община – Бургас, ул. „Александровска“ № 26, ет.1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават при същите условия и на същия адрес като в заявлението за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, но следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за подаване на заявление за участие в повторния търг е до 15.30 часа на дата 12.09.2023 г.

За допълнителна информация: 0877188102 (Д-р Атанас Бошев)

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обособена част от недвижим имот

„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, обявява, че на 31.07.2019 г. от 10,00 часа в сградата на дружеството, на ет.1, в кабинета на управителя, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обособена част от недвижим имот, собственост на Медицинския център, находящ се в гр. Бургас, ж.к.„Славейков” /до 9-то ОДЗ/, представляваща „Клинична лаборатория”, състояща се от три помещения, с обща площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположена на втория етаж – корпус „Д”, на сградата на медицинския център.

Отдаваните под наем помещения ще се ползват по предназначение – само и единствено като Клинична лаборатория.

Помещенията се отдават без оборудване. Оборудването ще се извърши и ще бъде изцяло за сметка на участника в конкурса, определен за наемател, и е изцяло негова отговорност.

Размер на началната наемна месечна цена за отдавания под наем имот - 1100 лв. /хиляда и сто лева/.

Стъпка на наддаване – 100 лв. /сто лева/.

Размер на депозита за участие в конкурса – 3 300 лв. /три хиляди и триста лева/.

Срок за получаване на предложения за участие в конкурса – 29.07.2019 година.

Подробна информация относно конкурса, конкурсните условия, изискванията към участниците, депозита за участие, цената, срока и начина на плащането й, подготовката и подаването на предложенията за участие в конкурса, провеждането на същия, оценката на предложенията – критерии за оценка, тяхната тежест, методика за оценка на предложенията, предоставянето на гаранция за изпълнение, проект на договора и др. информация, указания и образци на документи, се съдържат в документацията за конкурса.

Документацията за конкурса може да бъде закупена всеки работен ден, от 09,00 до 14,00 часа в срок до 29.07.2019 г., в сградата на „Медицински център II – Бургас” ЕООД,

находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, ет.1, стая №8А.

Цена на конкурсната документация – 150 лв. без ДДС за един комплект. Цената е платима при получаване на документацията.

За информация: тел.: 056/880901 – Стоянка Петкова, факс: 056/880904

e-mail: mc2__bourgas@abv.bg 

Търг за отдаване под наем на обект „Аптека за готови лекарствени продукти”

                                                                                                                                          СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                      за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години

                                                                                      на обект „Аптека за готови лекарствени продукти”, находящ се в сградата

                                                                                      на „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД в гр. Бургас, ж.к „Славейков” /до 9-то ОДЗ/


Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Славейков” /до 9-то ОДЗ/,

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на обект „Аптека за готови лекарствени продукти”, с площ от 31,50 кв.м., включващ: аптека – зала за продажби, складово помещение и санитарен възел с предверие, при граници на обекта: изток – помещение за главно ел.табло, запад – централно фоайе, север – централен вход, юг – коридор, находящ се на ет.1 в сградата на „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД в гр.Бургас, ж.к „Славейков” /до 9-то ОДЗ/.

Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден, от 09,00 ч. до 15,30 ч. в срок до 29.11.2018 г., включително, в сградата на „Медицински център II – Бургас” ЕООД, находяща се в гр.Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, ет.1, стая №8А.

Краен срок за подаване, респективно приемане на заявления за участие в търга – до 15,30 ч. на 29.11.2018 г.

Търгът ще се проведе на 30.11.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на дружеството, на ет.1, в кабинета на управителя.

Подробна информация и указания относно търга, условия, изисквания, депозит за участие, цена, срок и начин на плащане, подготовка, подаване и приемане на офертите, списък на документите, които трябва да бъдат представени с офертата, както и образци на документи, информация относно провеждането на търга, гаранцията за изпълнение, проект на договор за наем, информация за повторен търг и др. – съгласно решението за откриване на процедурата и тръжната документация.

Решението за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на дружеството: http://www.mc2burgas.com/

За информация:тел.: 056/880901 – Стоянка Петкова, факс: 056/880904, e-mail: mc2__bourgas@abv.bg

14.11.2018 г. Управител: Д-р Атанас Бошев

Инвестиционно намерение

Ръководството на Медицински център II Бургас ЕООД уведомява жителите на гр.Бургас к-с”Славейков” за намерението си да извърши разширение на съществуващо помещение в сградата на Лечебното заведение ползвано за аптека намиращо се в гр.Бургас к-с”Славейков”/до 9-то ОДЗ/

Разширението с площ около 7 кв.м ще се ползва за складово помещение и се налага поради промяна в нормативната база, която определя завишение на минималната изискуема площ на аптека в хуманната медицина от 20 кв.м на 30 кв.м.

Разширението ще бъде извършено без изкопни дейности и без промяна в съществуващата инфраструктура, ВИК и Ел.

Изискуемата по закон работна документация ще бъде своевременно съгласувана със съответните организации и дружества.

27.07.2018 г. Управител: д-р Атанас Бошев

“Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни дейности на покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД, гр.Бургас”