ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


Медицински център II Бургас ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 102085559, РЦЗ № 0204131002 и адрес гр. Бургас, к-с”Славейков”/до 9-то ОДЗ/, Тел: 056 880901 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информация за контакти в Медицински център II Бургас ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите пациенти
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II БУРГАС ЕООД
      www.mc2burgas.com
Отговорник по защита на личните данни:
    Райна Димитрова

Нашите принципи при работа с лични данни Медицински център II Бургас ЕООД събира и обработва Вашите лични и здравни данни с цел предоставяне на качествена медицинска помощ. Ние събираме и обработваме лични и здравни данни в пълно съответствие с европейското и българското законодателство.
Сигурността на данните, която получаваме и използваме е основа за доверието в Медицински център II Бургас ЕООД. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Защо използваме личните Ви данни
Обработката на Вашите лични и здравни данни е задължително условие за получаване на медицинска услуга. Вие винаги знаете кой лекар Ви предоставя медицинска помощ и съответно на нас ни е нормативно определено да знаем на кого предоставяме услугата.
За какво използваме личните Ви данни
Използването на Вашите лични и здравни данни е на първо място за лечението и за предоставяне на качествена медицинска услуга.
С цел изпълнение на целият процес по диагностика и лечение може да се наложи да предоставим Вашите лични и здравни данни на обработващ данните като:болници, лаборатории, Център или Отделение по трансфузионна хематология, НЗОК, РЗОК, НОИ или за консултации с външни специалисти.
За изпълнение на нормативни задължения извършваме обработка със статистическа цел, основана на агрегиране на лични и здравни данни по параметри зададени от РЗИ, НСИ, НЦОЗА и други публични органи.
С цел подобряване качеството на предлаганите медицински услуги извършваме обработки със статистическа цел, основана на агрегиране на лични и здравни данни за нуждите на Медицински център II Бургас ЕООД
След получаване на изричното Ви писмено съгласие можем да използваме личните данни за обратна връзка с цел подобряване качеството на обслужване, предлагане на подходящи здравни услуги, автоматизирано осведомяване за предстоящи прегледи и профилактични кампании.
Как защитаваме Вашите данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Закона за здравето, както и най-добрите практики от международни стандарти.
Медицински център II Бургас ЕООД е определил Отговорник за защита на данните, с което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Кога изтриваме Вашите данни
Изтриването на Вашите данни се случва след изтичане на нормативно определените минимални срокове за съхранение.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани при наличие на законово основание. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
Вашите данни могат да бъдат и ограничени за обработване. След маркирането за ограничаване на обработка Вашите данни няма да бъдат достъпни за потребителите в системата.
Кога и защо споделяме лични данни с трети лица
Ние предоставяме Ваши данни на трети лица, като : болници,лаборатории, Център или Отделение по трансфузионна хематология, НЗОК, РЗОК, НОИ или за консултации с външни специалисти. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Вашите права, във връзка с обработване на данните Ви
Право на информация:
Вие имате право да поискате:
• Справка за съхраняваните в системата данни за физическо лице;
• Справка за информацията на хартиен носител за физическо лице;
• информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
• съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
• информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
• да заличим, коригираме или ограничим Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
• да уведомим третите лица, на които са били разкрити данните Ви, за всяко заличаване, коригиране или ограничаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Право на възражение:
По всяко време имате право да:
• възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
• възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
• оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
• обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
• повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
• сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
• обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.
Актуалност и промени на политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.
Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 22.05.2018г.