№..............

                                                                                                                                   СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ДЕТЕ
                                                                                                              На основание Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на съвета


Подписаният/та: ...................................................................................................................................................

с адрес: ................................................... ........................................................................ телефон:.......................
ЕГН.......................................,
в качеството си на законен представител на малолетното/ непълнолетното дете

име:............................................... ................................................................... ЕГН ................................
/ попълва се от родителя(настойника), който носи отговорност за детето и комуто са предоставени родителските права/
Давам съгласието си Медицински Център II Бургас ЕООД да обработва и съхранява личните данни на детето в качеството на администратор на лични данни за следните цели:

 За нуждите на лечението, както и за предоставяне на данните на трети лица, когато това е необходимо за запазване на интересите, в това число лаборатории, болници,отделения и центрове по трансфузионна хематология, РЗОК, НЗОК, НОИ, за консултация с външни специалисти.

 За обратна връзка, оценка на обслужването и директен маркетинг.

- За съхранение и архивиране в законоустановените срокове
- За унищожение след изтичане на сроковете и при използване на правото да бъдеш забравен, стига да не е в противоречие с други нормативно определени задължения на администратора
- За статистически цели в агрегиран вид- към РЗИ, НСИ и за анализи в извънболничната статистика в агрегиран вид
Информиран съм, че при бъдещо желание имам възможност да оттегля декларираното съгласие и мога да използвам правото си да бъда забравен.
Важно: За защита на жизненоважните интереси, запазване на здравето и осъществяване на медицинска дейност, може да използваме разумният минимум Ваши лични данни без изричното Ви съгласие (чл. 6/г)

Дата: ...................                                                                                                                                                                                                                             Подпис: .................