Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.
Общи дейности

Първичен преглед                                                                                                                                                               40.00 лв.

Вторичен преглед                                                                                                                                                                25.00 лв.

Посещение в дома на пациент с негов транспорт                                                                                                           50.00 лв.

Издаване на документ или дубликат на документ без извършване на медицински преглед                                       10.00 лв.

Копие на рентгеново изследване - диск                                                                                                                              5.00 лв.

Преглед от ЛКК и/или издаване на болничен лист                                                                                                          35.00 лв.  

Медицинско удостоверение за кандидатстване за българско гражданство                                                          50.00 лв.

Запознаване на пациент или наследниците и роднините на починал пациент с мед.документация,

вкл. и предоставяне на копия (на осн.Чл.28б, ал. 1 и 3 от ЗЗ)                                                                                        40.00 лв.